20100407 Swarthmore Lax vs. Washington College - SDeSimone