20060322 Swarthmore Lax vs. Elizabethtown - SDeSimone