20060318 Swarthmore Lax vs. Richard Stockton - SDeSimone