20040428 Swarthmore Lax vs. Washington College - SDeSimone