20040324 Swarthmore Lax vs. Elizabethtown - SDeSimone