20040215 Swarthmore Lax vs. Richard Stockton - SDeSimone