20100731 Yellow Jackets @ L.I. Elite Tournament - SDeSimone